1Καλωσόρισμα
2Έντυπο Συγκατάθεσης
3Δημογραφικά στοιχεία
4Αναγνώριση Αξιών
5Ορισμός Αξιών
6Πλατφόρμα VAST

Αξίες: Σημασία, Παρουσία στα Παραμύθια και Πέρα από Αυτά


Το Μουσείο Παραμυθιού και το Universidade NOVA de Lisboa, στο πλαίσιο του έργου VAST: Values Across Space &Time, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεξάγουν μια έρευνα που επικεντρώνεται στην αξιολόγηση των αντιλήψεων των ειδικών για τις αξίες που υπάρχουν στα παραμύθια, προκειμένου να εξεταστεί πώς αυτές οι αξίες ερμηνεύονται και επικοινωνούνται μέσω των διαφόρων δραστηριοτήτων και εκθεμάτων που διοργανώνουν. Επιπλέον, η έρευνα διερευνά ποιοι τύποι ψηφιοποίησης θα ήταν πιο χρήσιμοι σε ειδικούς και ενδιαφερόμενους φορείς για την ερμηνεία και την επικοινωνία των αξιών.

 

Η συμμετοχή στην έρευνα είναι εθελοντική και όλες οι απαντήσεις που συλλέγονται είναι ανώνυμες. Δεν υπάρχει τρόπος να συνδεθεί οποιαδήποτε απάντηση με ένα συγκεκριμένο άτομο, οπότε απαντήστε με ειλικρίνεια όσες ερωτήσεις θα θέλατε.

 

Είστε ελεύθεροι να σταματήσετε και να βγείτε από την έρευνα ανά πάσα στιγμή εάν δεν επιθυμείτε να συνεχίσετε.

 

Όλες οι απαντήσεις που θα συγκεντρωθούν θα χρησιμοποιηθούν για ερευνητικούς σκοπούς και για την καθοδήγηση της ανάπτυξης της πλατφόρμας VAST για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών των εμπειρογνωμόνων (π.χ. θεατροπαιδαγωγοί, επιμελητές, αφηγητές ιστοριών).

 

Η έρευνα διαρκεί περίπου 15 λεπτά για να ολοκληρωθεί.

 

Το έργο VAST οραματίζεται να φέρει τις ευρωπαϊκές αξίες στο προσκήνιο χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αιχμής για τη δημιουργία μιας ψηφιακής πλατφόρμας και μιας βάσης γνώσεων που θα περιλαμβάνει αφηγήσεις από τρεις τομείς: το θέατρο (με επίκεντρο το αρχαίο ελληνικό δράμα), την επιστήμη (εστιάζοντας στην Επιστημονική Επανάσταση και τα ντοκουμέντα φυσικής φιλοσοφίας του 17ου αιώνα) και τη λαογραφία (εστιάζοντας στα παραμύθια). Μέσω προηγμένων τεχνικών και ψηφιακών εργαλείων, οι ερευνητές θα μελετήσουν πώς η έννοια συγκεκριμένων αξιών έχει εκφραστεί, μεταμορφωθεί και οικειοποιηθεί με την πάροδο του χρόνου, ανατρέχοντας στις ιστορίες που βοήθησαν στη διαμόρφωση μέρους του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Το VAST θα εξετάσει αφηγήσεις και εμπειρίες χρηστών που αντιπροσωπεύουν σημαντικές στιγμές του ευρωπαϊκού πολιτισμού και της ιστορίας, όπως η κλασική περίοδος και η Επιστημονική Επανάσταση του 17ου αιώνα, όταν τέθηκαν για πρώτη φορά τα εννοιολογικά, μεθοδολογικά και θεσμικά θεμέλια της σύγχρονης επιστήμης, στη σύγχρονη εποχή. 

 
Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας.

Read More
1Welcome
2Consent Form
3Demographics
4Values Identification
5Values Definition
6VAST Platform

Values: Meaning, Presence in Fairy Tales and Beyond


The Fairy Tale Museum and the Universidade NOVA de Lisboa, as part of the project VAST: Values Across Space & Time, funded by the Horizon 2020 Program of the European Union are running a survey which focuses on assessing experts’ perceptions of values present in fairy tales, in order to examine how these values are interpreted and communicated through the various activities and exhibits they run. In addition, the survey explores what digitization types would be most useful to experts and stakeholders in interpreting and communicating values.

 

Participation in the survey is voluntary and all collected responses are anonymous; there is no way to link any response with a particular person, so please answer as honestly as you feel comfortable doing so.

 

You are free to stop and exit the survey at any moment if you do not wish to continue.

 

All the collected answers will be used for research purposes and for guiding the development of the VAST platform to best meet the needs of experts (e.g., museum educators, curators, story tellers).

 

The survey takes approximately 15 minutes to complete.

 

The VAST project envisions to bring European values to the forefront by using cutting edge technologies to create a digital platform and a knowledge base which will include narratives from three areas: theatre (focusing on ancient Greek Drama), science (focusing on Scientific Revolution and natural-philosophy documents of the 17th century) and folklore (focusing on folktales/fairy tales). Through advanced techniques and digital tools, researchers will study how the meaning of specific values has been expressed, transformed, and appropriated through time, going back to the stories that helped shape part of the European culture. VAST will examine narratives and user experiences that represent significant moments of European culture and history such as the classical period, and the Scientific Revolution of the 17th century, when the conceptual, methodological and institutional foundations of modern science were first established, to the modern era. 

 
 Thank you for participating.

Read More
Διαφωνώ απόλυταΔιαφωνώΟυδέτεροΣυμφωνώΣυμφωνώ απόλυτα
στην καλλιέργεια & την ανάπτυξη της φαντασίας
στην ηθική ανάπτυξη του ατόμου
στην διαπαιδαγώγηση του ατόμου
στην διάδοση/επικοινωνία των αξιών γενικά
στην διάδοση/επικοινωνία συγκεκριμένων αξιών σύμφωνα με τον/την αφηγητή/ρια
στην κατανόηση του περιεχομένου των αξιών
στην καθοδήγηση του ατόμου
Εξαιρετικά ασήμαντηΑσήμαντηΟυδέτεροΣημαντικήΙδιαίτερα σημαντική
1. Παράδοση
2. Επιτυχία
3. Καινοτομία
4. Ανθρώπινη αξιοπρέπεια
5. Αφοσίωση
6. Ταπεινότητα
7. Δίκαιο
8. Συμμόρφωση με κανόνες
9. Οικονομική δύναμη
10. Δημοκρατία
11. Διάλογος
12. Καλοσύνη
13. Ασφάλεια
14. Ισότητα
15. Αγνότητα
16. Ανεκτικότητα
17. Κοινωνική δύναμη
18. Ευχαρίστηση
19. Ανθρώπινα δικαιώματα
20. Ελευθερία

Με ποιες από τις παρακάτω περιγραφές θα συνδέατε νοηματικά καθεμία από τις αξίες που επιλέξατε;

Επιπρόσθετες ερωτήσεις (προαιρετικές)

Save and Resume Later
Read More

Αγαπητή συμμετέχουσα, Αγαπητέ συμμετέχοντα,

Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σου στην ακόλουθη έρευνα.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διαρκεί περίπου 10 λεπτά και στοχεύει στη διερεύνηση των σκέψεων και των εμπειριών σου αναφορικά με την πρόσφατη συμμετοχή σου στην εκπαιδευτική δραστηριότητα με τίτλο ‘Οι αξίες μέσα από την Αντιγόνη‘ που πραγματοποιήθηκε από το ΕΚΕΦΕ ‘Δημόκριτος’ στις 12 & 15 Απριλίου 2022 στο χώρο του Καλλιτεχνικού Σχολείου Περιστερίου.
Η έρευνα είναι ανώνυμη και η συμμετοχή σου παραμένει εθελοντική. Συνεπώς, είσαι ελεύθερη/ος να αποχωρήσεις όποια στιγμή το επιθυμείς.
Τα αποτελέσματα της έρευνας θα αναλυθούν και θα αξιοποιηθούν για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς από το Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ ‘Δ’ στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου με τίτλο VAST – Values across space and time (H2020).

Η συμμετοχή σου είναι πολύτιμη για εμάς!

Μέρος 1ο

Δημογραφικά Χαρακτηριστικά

Μέρος 2ο

Εμπειρία/Αξιολόγηση
Δεν μου άρεσε καθόλουΔεν μου άρεσεΔεν ξέρωΜου άρεσεΜου άρεσε πάρα πολύ
το περιεχόμενο
τη δομή
τη διάρκεια
Δεν μου άρεσε καθόλουΔεν μου άρεσεΔεν ξέρωΜου άρεσεΜου άρεσε πάρα πολύ
Blob Tree (με ποιο ανθρωπάκι ταυτίζεσαι;)
τι είναι οι αξίες; (συζήτηση)
ποιος αξίες αναδεικνύονται στο κείμενο της 'Αντιγόνης'; (ατομική εργασία)
δημουργία ενός κοινού 'Χάρτη Ιδεών΄ (εργασία σε ομάδα)
παρουσίαση κάθε ομάδας
δημιουργία ενός κοινού 'Χάρτη Ιδεών'

Μέρος 3ο

Κατανόηση

Σε ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο που αφιέρωσες!

Read More

Αγαπητή συμμετέχουσα, Αγαπητέ συμμετέχοντα,

Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας στην ακόλουθη έρευνα.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διαρκεί περίπου 10 λεπτά και στοχεύει στη διερεύνηση των σκέψεων και των εμπειριών σας αναφορικά με την πρόσφατη συμμετοχή σας στην εκπαιδευτική δραστηριότητα με τίτλο ‘Οι αξίες μέσα από την Αντιγόνη‘ που πραγματοποιήθηκε από το ΕΚΕΦΕ ‘Δημόκριτος’ στις 12 & 15 Απριλίου 2022 στο χώρο του Καλλιτεχνικού Σχολείου Περιστερίου.
Η έρευνα είναι ανώνυμη και η συμμετοχή σας παραμένει εθελοντική. Συνεπώς, είστε ελεύθερη/ος να αποχωρήσετε όποια στιγμή το επιθυμείτε.
Τα αποτελέσματα της έρευνας θα αναλυθούν και θα αξιοποιηθούν για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς από το Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ ‘Δ’ στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου με τίτλο VAST – Values across space and time (H2020).

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη για εμάς!

Μέρος 1ο

Δημογραφικά Χαρακτηριστικά

Μέρος 2ο

Εκπαιδευτικό/Επαγγελματικό Προφίλ

Μέρος 3ο

Προσδοκίες/Αξιολόγηση
Δεν μου άρεσε καθόλουΔεν μου άρεσεΔεν ξέρωΜου άρεσεΜου άρεσε πάρα πολύ
το περιεχόμενο
τη δομή
τη διάρκεια
την εκπαιδευτική προσέγγιση
Δεν μου άρεσε καθόλουΔεν μου άρεσεΔεν ξέρωΜου άρεσεΜου άρεσε πάρα πολύ
διαδραστική δραστηριότητα (Blob Tree)
συζήτηση στην Ολομέλεια αναφορικά με τις αξίες
ατομική δραστηριότητα (κείμενο 'Αντιγόνης' & δημιουργία ατομικού 'Χάρτη Ιδεών')
εργασία στην ομάδα (δημουργία ενός κοινού 'Χάρτη Ιδεών΄)
συζήτηση στην Ολομέλεια (παρουσίαση κάθε ομάδας)
εργασία στην Ολομέλεια (δημιουργία ενός κοινού 'Χάρτη Ιδεών')

Μέρος 4ο

Κατανόηση/Εμπειρία
Δεν συφωνώ καθόλουΔεν συφωνώΔεν ξέρωΣυμφωνώΣυμφωνώ απόλυτα
προσπαθώ μέσα από τα καθημερινά μαθήματα να αναδείξω και να καλλιεργήσω τις θεμελιώδεις αξίες στους μαθητές
δυσκολεύομαι να βρω εκπαιδευτικές δραστηριότητες που θα μπορούσαν να ενταχθούν στο καθημερινό μάθημα
θεωρώ ότι η ανάδειξη και καλλιέργεια αξιών οφείλει να αποτελεί μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας
η συλλογή εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμα
η ανταλλαγή εμπειριών και η συνεργασία με άλλα σχολεία θα ήταν σημαντική στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο που αφιερώσατε!

Read More
Step 1 of 3
Demographics
Check all that apply
Read More