Μέρος 1ο

Δημογραφικά Χαρακτηριστικά

Μέρος 2ο

Εμπειρία/Αξιολόγηση
Δεν μου άρεσε καθόλουΔεν μου άρεσεΔεν ξέρωΜου άρεσεΜου άρεσε πάρα πολύ
το περιεχόμενο
Δεν μου άρεσε καθόλου
Δεν μου άρεσε
Δεν ξέρω
Μου άρεσε
Μου άρεσε πάρα πολύ
τη δομή
Δεν μου άρεσε καθόλου
Δεν μου άρεσε
Δεν ξέρω
Μου άρεσε
Μου άρεσε πάρα πολύ
τη διάρκεια
Δεν μου άρεσε καθόλου
Δεν μου άρεσε
Δεν ξέρω
Μου άρεσε
Μου άρεσε πάρα πολύ
Δεν μου άρεσε καθόλουΔεν μου άρεσεΔεν ξέρωΜου άρεσεΜου άρεσε πάρα πολύ
διαδραστική δραστηριότητα (Καταιγισμός ιδεών – τα πράγματα του νου)
Δεν μου άρεσε καθόλου
Δεν μου άρεσε
Δεν ξέρω
Μου άρεσε
Μου άρεσε πάρα πολύ
Γνωριμία με τη σκέψη του Αριστοτέλη (παιχνίδι)
Δεν μου άρεσε καθόλου
Δεν μου άρεσε
Δεν ξέρω
Μου άρεσε
Μου άρεσε πάρα πολύ
Γνωριμία με τη σκέψη του Αριστοτέλη (συζήτηση)
Δεν μου άρεσε καθόλου
Δεν μου άρεσε
Δεν ξέρω
Μου άρεσε
Μου άρεσε πάρα πολύ
Γνωριμία με τη σκέψη του Γαλιλαίου (παιχνίδι)
Δεν μου άρεσε καθόλου
Δεν μου άρεσε
Δεν ξέρω
Μου άρεσε
Μου άρεσε πάρα πολύ
Γνωριμία με τη σκέψη του Γαλιλαίου (συζήτηση)
Δεν μου άρεσε καθόλου
Δεν μου άρεσε
Δεν ξέρω
Μου άρεσε
Μου άρεσε πάρα πολύ
Σύγκρουση τιτάνων (επισημείωση αξιών στο κείμενο)
Δεν μου άρεσε καθόλου
Δεν μου άρεσε
Δεν ξέρω
Μου άρεσε
Μου άρεσε πάρα πολύ
Σύγκρουση τιτάνων (συζήτηση)
Δεν μου άρεσε καθόλου
Δεν μου άρεσε
Δεν ξέρω
Μου άρεσε
Μου άρεσε πάρα πολύ

Μέρος 3ο

Κατανόηση

Σε ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο που αφιέρωσες!

Μέρος 1ο

Δημογραφικά Χαρακτηριστικά

Μέρος 2ο

Εκπαιδευτικό/Επαγγελματικό Προφίλ

Μέρος 3ο

Προσδοκίες/Αξιολόγηση
Δεν μου άρεσε καθόλουΔεν μου άρεσεΔεν ξέρωΜου άρεσεΜου άρεσε πάρα πολύ
το περιεχόμενο
Δεν μου άρεσε καθόλου
Δεν μου άρεσε
Δεν ξέρω
Μου άρεσε
Μου άρεσε πάρα πολύ
τη δομή
Δεν μου άρεσε καθόλου
Δεν μου άρεσε
Δεν ξέρω
Μου άρεσε
Μου άρεσε πάρα πολύ
τη διάρκεια
Δεν μου άρεσε καθόλου
Δεν μου άρεσε
Δεν ξέρω
Μου άρεσε
Μου άρεσε πάρα πολύ
την εκπαιδευτική προσέγγιση
Δεν μου άρεσε καθόλου
Δεν μου άρεσε
Δεν ξέρω
Μου άρεσε
Μου άρεσε πάρα πολύ
Δεν μου άρεσε καθόλουΔεν μου άρεσεΔεν ξέρωΜου άρεσεΜου άρεσε πάρα πολύ
διαδραστική δραστηριότητα (Καταιγισμός ιδεών – τα πράγματα του νου)
Δεν μου άρεσε καθόλου
Δεν μου άρεσε
Δεν ξέρω
Μου άρεσε
Μου άρεσε πάρα πολύ
Γνωριμία με τη σκέψη του Αριστοτέλη (παιχνίδι)
Δεν μου άρεσε καθόλου
Δεν μου άρεσε
Δεν ξέρω
Μου άρεσε
Μου άρεσε πάρα πολύ
Γνωριμία με τη σκέψη του Αριστοτέλη (συζήτηση)
Δεν μου άρεσε καθόλου
Δεν μου άρεσε
Δεν ξέρω
Μου άρεσε
Μου άρεσε πάρα πολύ
Γνωριμία με τη σκέψη του Γαλιλαίου (παιχνίδι)
Δεν μου άρεσε καθόλου
Δεν μου άρεσε
Δεν ξέρω
Μου άρεσε
Μου άρεσε πάρα πολύ
Γνωριμία με τη σκέψη του Γαλιλαίου (συζήτηση)
Δεν μου άρεσε καθόλου
Δεν μου άρεσε
Δεν ξέρω
Μου άρεσε
Μου άρεσε πάρα πολύ
Σύγκρουση τιτάνων (επισημείωση αξιών στο κείμενο)
Δεν μου άρεσε καθόλου
Δεν μου άρεσε
Δεν ξέρω
Μου άρεσε
Μου άρεσε πάρα πολύ
Σύγκρουση τιτάνων (συζήτηση)
Δεν μου άρεσε καθόλου
Δεν μου άρεσε
Δεν ξέρω
Μου άρεσε
Μου άρεσε πάρα πολύ

Μέρος 4ο

Κατανόηση/Εμπειρία
Δεν συφωνώ καθόλουΔεν συφωνώΔεν ξέρωΣυμφωνώΣυμφωνώ απόλυτα
προσπαθώ μέσα από τα καθημερινά μαθήματα να αναδείξω και να καλλιεργήσω τις θεμελιώδεις αξίες στους μαθητές/τριες
Δεν συφωνώ καθόλου
Δεν συφωνώ
Δεν ξέρω
Συμφωνώ
Συμφωνώ απόλυτα
δυσκολεύομαι να βρω εκπαιδευτικές δραστηριότητες που θα μπορούσαν να ενταχθούν στο καθημερινό μάθημα
Δεν συφωνώ καθόλου
Δεν συφωνώ
Δεν ξέρω
Συμφωνώ
Συμφωνώ απόλυτα
θεωρώ ότι η ανάδειξη και καλλιέργεια αξιών οφείλει να αποτελεί μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας
Δεν συφωνώ καθόλου
Δεν συφωνώ
Δεν ξέρω
Συμφωνώ
Συμφωνώ απόλυτα
η συλλογή εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμα
Δεν συφωνώ καθόλου
Δεν συφωνώ
Δεν ξέρω
Συμφωνώ
Συμφωνώ απόλυτα
η ανταλλαγή εμπειριών και η συνεργασία με άλλα σχολεία θα ήταν σημαντική στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας
Δεν συφωνώ καθόλου
Δεν συφωνώ
Δεν ξέρω
Συμφωνώ
Συμφωνώ απόλυτα

Σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο που αφιερώσατε!

Titolo completo del progetto: Valori attraverso lo spazio e il tempo (VAST)

Il progetto VAST, finanziato dal Programma Europeo di Ricerca e Innovazione Horizon 2020 con l’accordo di sovvenzione n. 101004949, studia i valori morali nello spazio e nel tempo, con particolare attenzione ai valori considerati fondamentali per l’Unione europea (dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, stato di diritto e diritti umani). Attraverso la digitalizzazione di beni materiali e immateriali, mira a promuovere e valorizzare il patrimonio culturale europeo.

Organizzatore dell’attività di ricerca:

Museo Galileo – Istituto e Museo di Storia della Scienza (IMSS), Italia

Per qualsiasi domanda relativa ai vostri dati personali, ai vostri diritti (accesso, informazione, modifica, cancellazione, rettifica, portabilità e altre questioni relative alla privacy, potete rivolgervi in qualsiasi momento al responsabile della protezione dei dati designato, Alexandros Nousias (alexandros.nousias@iit.demokritos.gr).

Cose da sapere

 1. Scopo della ricerca:

  Questo questionario è stato creato con l’obiettivo di capire come i comunicatori di valori (cioè curatori di musei, educatori museali, studiosi, direttori, artisti, team creativi e altri stakeholder legati alla comunicazione dei valori) percepiscono il ruolo che le istituzioni culturali svolgono nella diffusione di questi valori.

  Inoltre, l’indagine mira ad analizzare le aspettative degli utenti riguardo alla disponibilità sulla piattaforma del progetto di strumenti digitali che possano aiutare nell’analisi, nella ricerca e nella comunicazione dei valori.

 2. Partecipazione volontaria: La vostra partecipazione è volontaria. Non siete obbligati a partecipare, se non volete. Potete lasciare il gruppo in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo.
 3. Rischi: Partecipando a questa ricerca potrebbero essere rivelate opinioni che potrebbero portare a stigmatizzazione o discriminazione, qualora identificate.
 4. Terze parti: VAST potrà condividere i vostri dati esclusivamente con istituzioni accademiche nell’ambito della presente ricerca. Non è prevista alcuna comunicazione al pubblico.
 5. Conservazione: VAST conserverà i dati per tre (3) anni presso l’Istituto e Museo di Storia della Scienza (IMSS)
 6. Avendo ricevuto informazioni esplicite sugli obiettivi e sul formato della ricerca che verrà condotta nel contesto del progetto VAST,

  con la presente confermo che:

Dati demografici

Politiche per il patrimonio culturale

Per niente importanteNon importanteIndifferenteImportanteMolto importante
Per niente importante
Non importante
Indifferente
Importante
Molto importante
Per niente importanteNon importanteIndifferenteImportanteMolto importante
Per niente importante
Non importante
Indifferente
Importante
Molto importante

Musei e comunicazione dei valori

Per niente interessatoNon interessatoIndifferenteInteressatoMolto interessato
Per niente interessato
Non interessato
Indifferente
Interessato
Molto interessato
Per nienteNoIndifferenteMolto
Per niente
No
Indifferente
Molto
Fortemente in disaccordoIn disaccordoIndifferenteD'accordoPienamente d'accordo
Fortemente in disaccordo
In disaccordo
Indifferente
D'accordo
Pienamente d'accordo
Fortemente in disaccordoIn disaccordoIndifferenteD'accordoPienamente d'accordo
Fortemente in disaccordo
In disaccordo
Indifferente
D'accordo
Pienamente d'accordo
Fortemente in disaccordoIn disaccordoIndifferenteD'accordoPienamente d'accordo
Fortemente in disaccordo
In disaccordo
Indifferente
D'accordo
Pienamente d'accordo
Fortemente in disaccordoIn disaccordoIndifferenteD'accordoPienamente d'accordo
Fortemente in disaccordo
In disaccordo
Indifferente
D'accordo
Pienamente d'accordo
Per nienteNoIndifferenteMolto
Per niente
No
Indifferente
Molto

Strumenti digitali

Per nienteNoIndifferenteMolto
Per niente
No
Indifferente
Molto
Per nienteNoIndifferenteMolto
Per niente
No
Indifferente
Molto
Per nienteNoIndifferenteMolto
Per niente
No
Indifferente
Molto

Funzionalità della piattaforma VAST

Parte cruciale del progetto sarà la creazione della piattaforma VAST. Essa fornirà agli utenti, quali studiosi, comunicatori di valori e pubblico generico, tutti gli strumenti necessari (ad esempio, kit di strumenti riutilizzabili, materiale didattico, linee guida su metodologie e migliori pratiche) a studiare e diffondere la percezione dell’evoluzione dei valori nel tempo e nello spazio oltre la fine del progetto. I servizi includeranno l’annotazione di documenti (testuali e non), la digitalizzazione di beni immateriali come le storie e le esperienze dei partecipanti e l’archivio delle attività, garantendo la sostenibilità del modello VAST.
Totalmente inutileInutileIndifferenteUtileMolto utile
Totalmente inutile
Inutile
Indifferente
Utile
Molto utile
Totalmente inutileInutileIndifferenteUtileMolto utileNon applicabile
Annotazione del testo
Totalmente inutile
Inutile
Indifferente
Utile
Molto utile
Non applicabile
Annotazione delle immagini
Totalmente inutile
Inutile
Indifferente
Utile
Molto utile
Non applicabile
Annotazione dei video
Totalmente inutile
Inutile
Indifferente
Utile
Molto utile
Non applicabile
Annotazione dei suoni
Totalmente inutile
Inutile
Indifferente
Utile
Molto utile
Non applicabile
Progettazione di un questionario online
Totalmente inutile
Inutile
Indifferente
Utile
Molto utile
Non applicabile
Esplorazione dei valori nel testo
Totalmente inutile
Inutile
Indifferente
Utile
Molto utile
Non applicabile
Esplorazione dei collegamenti tra i concetti
Totalmente inutile
Inutile
Indifferente
Utile
Molto utile
Non applicabile
Archiviazione delle risorse digitali
Totalmente inutile
Inutile
Indifferente
Utile
Molto utile
Non applicabile
Definire e visualizzare le connessioni tra i concetti
Totalmente inutile
Inutile
Indifferente
Utile
Molto utile
Non applicabile
Fortemente in disaccordoIn disaccordoIndifferenteD'accordoPienamente d'accordo
Fortemente in disaccordo
In disaccordo
Indifferente
D'accordo
Pienamente d'accordo
Per nienteNoIndifferenteMolto
Per niente
No
Indifferente
Molto

Domande finali

Read More
Strongly disagreeDisagreeΝeither agree nor disagreeAgreeStrongly agree
Strongly disagree
Disagree
Νeither agree nor disagree
Agree
Strongly agree
Strongly disagreeDisagreeNeither agree nor disagreeAgreeStrongly agree
Strongly disagree
Disagree
Neither agree nor disagree
Agree
Strongly agree
Read More
Read More
Διαφωνώ απόλυταΔιαφωνώΟύτε συμφωνώ ούτε διαφωνώΣυμφωνώΣυμφωνώ απόλυτα
Διαφωνώ απόλυτα
Διαφωνώ
Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ απόλυτα
Read More
Διαφωνώ απόλυταΔιαφωνώΟύτε συμφωνώ ούτε διαφωνώΣυμφωνώΣυμφωνώ απόλυτα
Διαφωνώ απόλυτα
Διαφωνώ
Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ απόλυτα
εξαιρετικά σημαντικέςσημαντικέςμέτρια σημαντικές/ουδέτερεςασήμαντες κατά κάποιον τρόπομη σημαντικές
εξαιρετικά σημαντικές
σημαντικές
μέτρια σημαντικές/ουδέτερες
ασήμαντες κατά κάποιον τρόπο
μη σημαντικές
εξαιρετικά σημαντικήσημαντικήμέτρια σημαντική/ουδέτερησημαντική κατά κάποιον τρόπομη σημαντική
εξαιρετικά σημαντική
σημαντική
μέτρια σημαντική/ουδέτερη
σημαντική κατά κάποιον τρόπο
μη σημαντική
Read More
Διαφωνώ απόλυταΔιαφωνώΟύτε συμφωνώ ούτε διαφωνώΣυμφωνώΣυμφωνώ απόλυτα
Διαφωνώ απόλυτα
Διαφωνώ
Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ απόλυτα
Διαφωνώ απόλυταΔιαφωνώΟύτε συμφωνώ ούτε διαφωνώΣυμφωνώΣυμφωνώ απόλυτα
Διαφωνώ απόλυτα
Διαφωνώ
Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ απόλυτα
Read More
Διατυπώστε την άποψή σας
Διατυπώστε την άποψή σας
Διατυπώστε την άποψή σας
Διατυπώστε την άποψή σας
Διατυπώστε την άποψη σας
Διατυπώστε την άποψη σας
Διατυπώστε την άποψή σας
Διατυπώστε την άποψή σας
Διατυπώστε την άποψή σας
Read More