1Καλωσόρισμα
2Έντυπο Συγκατάθεσης
3Δημογραφικά στοιχεία
4Αναγνώριση Αξιών
5Ορισμός Αξιών
6Πλατφόρμα VAST

Αξίες: Σημασία, Παρουσία στα Παραμύθια και Πέρα από Αυτά


Το Μουσείο Παραμυθιού και το Universidade NOVA de Lisboa, στο πλαίσιο του έργου VAST: Values Across Space &Time, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεξάγουν μια έρευνα που επικεντρώνεται στην αξιολόγηση των αντιλήψεων των ειδικών για τις αξίες που υπάρχουν στα παραμύθια, προκειμένου να εξεταστεί πώς αυτές οι αξίες ερμηνεύονται και επικοινωνούνται μέσω των διαφόρων δραστηριοτήτων και εκθεμάτων που διοργανώνουν. Επιπλέον, η έρευνα διερευνά ποιοι τύποι ψηφιοποίησης θα ήταν πιο χρήσιμοι σε ειδικούς και ενδιαφερόμενους φορείς για την ερμηνεία και την επικοινωνία των αξιών.

 

Η συμμετοχή στην έρευνα είναι εθελοντική και όλες οι απαντήσεις που συλλέγονται είναι ανώνυμες. Δεν υπάρχει τρόπος να συνδεθεί οποιαδήποτε απάντηση με ένα συγκεκριμένο άτομο, οπότε απαντήστε με ειλικρίνεια όσες ερωτήσεις θα θέλατε.

 

Είστε ελεύθεροι να σταματήσετε και να βγείτε από την έρευνα ανά πάσα στιγμή εάν δεν επιθυμείτε να συνεχίσετε.

 

Όλες οι απαντήσεις που θα συγκεντρωθούν θα χρησιμοποιηθούν για ερευνητικούς σκοπούς και για την καθοδήγηση της ανάπτυξης της πλατφόρμας VAST για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών των εμπειρογνωμόνων (π.χ. θεατροπαιδαγωγοί, επιμελητές, αφηγητές ιστοριών).

 

Η έρευνα διαρκεί περίπου 15 λεπτά για να ολοκληρωθεί.

 

Το έργο VAST οραματίζεται να φέρει τις ευρωπαϊκές αξίες στο προσκήνιο χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αιχμής για τη δημιουργία μιας ψηφιακής πλατφόρμας και μιας βάσης γνώσεων που θα περιλαμβάνει αφηγήσεις από τρεις τομείς: το θέατρο (με επίκεντρο το αρχαίο ελληνικό δράμα), την επιστήμη (εστιάζοντας στην Επιστημονική Επανάσταση και τα ντοκουμέντα φυσικής φιλοσοφίας του 17ου αιώνα) και τη λαογραφία (εστιάζοντας στα παραμύθια). Μέσω προηγμένων τεχνικών και ψηφιακών εργαλείων, οι ερευνητές θα μελετήσουν πώς η έννοια συγκεκριμένων αξιών έχει εκφραστεί, μεταμορφωθεί και οικειοποιηθεί με την πάροδο του χρόνου, ανατρέχοντας στις ιστορίες που βοήθησαν στη διαμόρφωση μέρους του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Το VAST θα εξετάσει αφηγήσεις και εμπειρίες χρηστών που αντιπροσωπεύουν σημαντικές στιγμές του ευρωπαϊκού πολιτισμού και της ιστορίας, όπως η κλασική περίοδος και η Επιστημονική Επανάσταση του 17ου αιώνα, όταν τέθηκαν για πρώτη φορά τα εννοιολογικά, μεθοδολογικά και θεσμικά θεμέλια της σύγχρονης επιστήμης, στη σύγχρονη εποχή. 

 
Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας.

Read More
1Welcome
2Consent Form
3Demographics
4Values Identification
5Values Definition
6VAST Platform

Values: Meaning, Presence in Fairy Tales and Beyond


The Fairy Tale Museum and the Universidade NOVA de Lisboa, as part of the project VAST: Values Across Space & Time, funded by the Horizon 2020 Program of the European Union are running a survey which focuses on assessing experts’ perceptions of values present in fairy tales, in order to examine how these values are interpreted and communicated through the various activities and exhibits they run. In addition, the survey explores what digitization types would be most useful to experts and stakeholders in interpreting and communicating values.

 

Participation in the survey is voluntary and all collected responses are anonymous; there is no way to link any response with a particular person, so please answer as honestly as you feel comfortable doing so.

 

You are free to stop and exit the survey at any moment if you do not wish to continue.

 

All the collected answers will be used for research purposes and for guiding the development of the VAST platform to best meet the needs of experts (e.g., museum educators, curators, story tellers).

 

The survey takes approximately 15 minutes to complete.

 

The VAST project envisions to bring European values to the forefront by using cutting edge technologies to create a digital platform and a knowledge base which will include narratives from three areas: theatre (focusing on ancient Greek Drama), science (focusing on Scientific Revolution and natural-philosophy documents of the 17th century) and folklore (focusing on folktales/fairy tales). Through advanced techniques and digital tools, researchers will study how the meaning of specific values has been expressed, transformed, and appropriated through time, going back to the stories that helped shape part of the European culture. VAST will examine narratives and user experiences that represent significant moments of European culture and history such as the classical period, and the Scientific Revolution of the 17th century, when the conceptual, methodological and institutional foundations of modern science were first established, to the modern era. 

 
 Thank you for participating.

Read More