Μέρος 1ο

Δημογραφικά Χαρακτηριστικά

Μέρος 2ο

Εκπαιδευτικό/Επαγγελματικό Προφίλ

Μέρος 3ο

Μουσεία/Πολιτιστικοί οργανισμοί: ρόλος-διαρθρωτικές αλλαγές, πιθανή συνεργασία

Μέρος 4ο

Ευαισθητοποίηση/ενημέρωση για τις αξίες (την άυλη πολιτιστική κληρονομιά), Εκδημοκρατισμός της πρόσβασης (πρόσβαση για όλους) στην άυλη πολιτιστική κληρονομιά

Μέρος 5ο

Εκπαίδευση/Κατάρτιση, Έρευνα/Καινοτομία, Περιφερειακή Ανάπτυξη

Σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο που αφιερώσατε!