Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Values Across Space & Time (VAST)

Χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Horizon 2020 (Grant Agreement n°101004949).

Τίτλος Έρευνας για την οποία χορηγείτε συγκατάθεση:

Ancient Greek Drama and Theatre Values Across Space and Time

Επιστημονικός Υπεύθυνος:

Θεόδωρος Γραμματάς, Ομότιμος Καθηγητής ΠΤΔΕ-ΕΚΠΑ, tgramma@primedu.uoa.gr

Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα δικαιώματά σας (όπως πρόσβαση, ενημέρωση, επεξεργασία, διόρθωση, φορητότητα) και ευρύτερα ζητήματα ιδιωτικότητας μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Αλέξανδρο Νούσια, Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων (anousias@iit.demokritos.gr).

Πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε

 1. Σκοπός της Έρευνας:
  1. Να προσδιορίσει, αποτυπώσει και μελετήσει τις αξίες του ευρωπαϊκού πολιτισμού (όπως ενδεικτικά ελευθερία, δημοκρατία, ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ανθρώπινα δικαιώματα κτλ) όπως διαμορφώθηκαν μέσα στο χρόνο από την Αρχαία Ελλάδα μέχρι και σήμερα.
  2. Να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο οι αξίες αυτές αναδεικνύονται και επικοινωνούνται μέσα από διαφορετικά κείμενα (αρχαίο δράμα, τραγωδία-κωμωδία, αλλά και άλλου είδους έργα, όπως, παραμύθια, επιστημονικά κείμενα του 17ου αιώνα).
  3. Να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο οι αξίες αυτές προσλαμβάνονται από το θεατή μίας θεατρικής παράστασης ή αναγνώστη στη σύγχρονη εποχή.
  4. Να ανιχνεύσει, προσδιορίσει και μελετήσει πώς οι αξίες αυτές γίνονται αντιληπτές από εξειδικευμένο αλλά και το ευρύ κοινό μέσα από σχετικά προγράμματα όπως και το παρόν.
  5. Να δημιουργήσει ένα σχετικό αποθετήριο δεδομένων που θα διαθέσει ανοιχτό στην ερευνητική κοινότητα προς το σκοπό περαιτέρω έρευνας.
 2. Περιγραφή Ερευνητικής Δραστηριότητας: Έρευνα κοινού, εξειδικευμένου και μη, με θέμα τις αξίες του Αρχαίου Ελληνικού Δράματος και Θεάτρου και ειδικό αντικείμενο τον τρόπο πρόσληψής τους δια της παράστασης. Η έρευνα απευθύνεται στις εξής κατηγορίες: α) Σκηνοθέτες, β) Καλλιτεχνικοί συντελεστές (Ηθοποιοί – Σκηνογράφοι – Ενδυματολόγοι κτλ.), γ) Μεταφραστές, δ) Θεατρικοί Κριτικοί, ε) Διαμορφωτές Πολιτικής, στ) Θεατές, και η επιλογή γίνεται με δημογραφικά (άντρες/γυναίκες, Έλληνες/ξένοι) και ποιοτικά (πρωτοεμφανιζόμενοι/καταξιωμένοι) κριτήρια. Ειδικότερα:
  • Θα σας αποσταλεί σχετικό ερωτηματολόγιο το οποίο καλείστε να απαντήσετε.
  • Στη συνέχεια, θα επιλεγούν κάποιοι συμμετέχοντες ανά κατηγορία, οι οποίοι θα κληθούν να παραχωρήσουν συνέντευξη.
  • Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν τα ερωτηματολόγια επώνυμα αποκλειστικά και μόνο προς το σκοπό περαιτέρω επικοινωνίας για την ολοκλήρωση της έρευνας. Καμία άλλη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων δε θα λάβει χώρα στα πλαίσια του παρόντος για κανέναν άλλο σκοπό.
  • Η επεξεργασία των ερωτηματολογίων θα είναι αποκλειστικά για επιστημονική χρήση στα πλαίσια της έρευνας.
 3. Τι δεδομένα/πληροφορίες καλείστε να δώσετε;
  • Προσωπικά δεδομένα: Με τη συμμετοχή σας στην έρευνα θα σας ζητηθούν τα εξής προσωπικά δεδομένα α) Ονοματεπώνυμο, β) email, γ) ιδιότητα (πχ σκηνοθέτης).
  • Δεδομένα εικόνας: Με τη συμμετοχή σας στην έρευνα είναι πιθανό εφόσον επιλεγείτε, να συμμετάσχετε σε βιντεοσκοπημένη συνέντευξη, οπότε και θα παραχωρήσετε δεδομένα εικόνας και ήχου.
  • Απαντήσεις/σχολιασμός σε ερευνητικό υλικό σε επώνυμη ή σε ανωνυμοποιημένη μορφή: Με τη συμμετοχή σας στην έρευνα θα σας ζητηθεί να απαντήσετε σε περιεχόμενο που σχετίζεται με το αντικείμενο της έρευνας.
 4. Ποιος είναι ο σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων σας;
  • Προσωπικά δεδομένα: Η ερευνητική ομάδα συλλέγει αποκλειστικά και μόνο όσα προσωπικά μου δεδομένα απαιτούνται για λόγους επικοινωνίας.
  • Δεδομένα εικόνας: Για ανάπτυξη σχετικού ενημερωτικού/προωθητικού φωτογραφικού ή/και οπτικοακουστικού υλικού.
  • Απαντήσεις/σχολιασμός σε ερευνητικό υλικό σε επώνυμη ή σε ανωνυμοποιημένη μορφή: Για να προαχθούν οι κεντρικοί σκοποί της έρευνας, όπως αυτοί περιγράφονται ανωτέρω.
 5. Εθελοντική Συμμετοχή: Η συμμετοχή σας είναι εθελοντική και μπορείτε να αποχωρήσετε από την έρευνα ανά πάσα στιγμή.
 6. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας σχετικά με:
  • Τη συμμετοχή σας; Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συμμετοχή σας ανά πάσα στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο.
  • Την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων; Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο.
  • Δεδομένα εικόνας; Δηλώνετε ότι κατανοείτε πως σε περίπτωση που επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων εικόνας μου στο σχετικό υλικό που θα παραχθεί (δείτε παρ. 4, σημείο 2), είναι πιθανό αυτό να μην είναι τεχνικά εφικτό.
  • Απαντήσεις/σχολιασμός σε ερευνητικό υλικό σε επώνυμη ή ανωνυμοποιημένη μορφή; Δηλώνετε ότι κατανοείτε πως σε περίπτωση που επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας σχετικά με την επεξεργασία των απαντήσεων, σχολίων μου (δείτε παρ. 4, σημείο 3), είναι πιθανό αυτό να μην είναι τεχνικά εφικτό.
 7. Υπάρχουν κίνδυνοι από τη συμμετοχή σας στην έρευνα; Συμμετέχοντας στην έρευνα είναι πιθανό να αποκαλύψετε αντιλήψεις, πεποιθήσεις, απόψεις, προτιμήσεις.
 8. Έχετε να κερδίσετε κάτι από τη συμμετοχή σας; Δεν υπάρχουν άμεσα ανταποδοτικά οφέλη για τους συμμετέχοντες. Ωστόσο με τη συμμετοχή σας συνδράμετε ουσιαστικά στη διεξαγωγή της εν λόγω έρευνας, στην ανάπτυξη σχετικού περιεχομένου και ενημερώνεστε για τη σημασία των αξιών στο χώρο και στο χρόνο.
 9. Τρίτα Μέρη: Οι απαντήσεις/σχόλια που θα δώσετε μέσω των ερωτηματολογίων θα διατεθούν στη ψηφιακή πλατφόρμα του VAST.
 10. Χρόνος Διατήρησης:
  • Προσωπικά δεδομένα: Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρηθούν στο αρχείο που θα δημιουργηθεί στα πλαίσια της έρευνας στο Εργαστήριο Τέχνης & Λόγου του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) για διάστημα τριών ετών και δε θα είναι διαθέσιμα σε τρίτους.
  • Δεδομένα εικόνας: Τα δεδομένα της εικόνας σας θα είναι ελευθέρως διαθέσιμα μέσα από το σχετικό προωθητικό/εκπαιδευτικό περιεχόμενο, όπως το περιεχόμενο αυτό διατεθεί μέσα από το κανάλι του ΕΚΕΦΕ-Δ στο YouTube, από λογαριασμούς κοινωνικών δικτύων, το ψηφιακό αποθετήριο του VAST, καθώς και με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο στο διηνεκές.
  • Απαντήσεις/σχολιασμός σε ερευνητικό υλικό σε επώνυμη ή ανωνυμοποιημένη μορφή: Τα δεδομένα που αφορούν τις απαντήσεις/σχολιασμό σε ερευνητικό υλικό θα είναι ελευθέρως διαθέσιμα μέσα από το ψηφιακό αποθετήριο του VAST, καθώς και με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο στο διηνεκές.

Έχοντας ερωτηθεί να συμμετέχω στην ερευνητική δραστηριότητα που θα διεξαχθεί κατά τα έτη 2022 και 2023, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου ‘VAST’ και αφού ενημερώθηκα σχετικά με τον στόχο της έρευνας,

Με το παρόν δηλών ότι: