Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Valores Através do Espaço e do Tempo (VAST)

Χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα πρόγραμμα Horizon 2020 (Acordo de subvenção n°10100494949).

Τίτλος Έρευνας για για την οποία χορηγείτε συγκατάθεση:

Drama Grego Antigo e Valores Teatrais no Espaço e no Tempo

Επιστημονικός Υπεύθυνος:

Θεόδωρος Γραμματάς, Ομότιμος Καθηγητής ΠΤΔΕ-ΕΚΠΑ, tgramma@primedu.uoa.gr

Για οποιαδήποτε απορία σχετικά όπως με την επεξεργασία των προσωπικών προσωπικών σας δεδομένων, τα δικαιώματά σας (όπως πρόσβαση πρόσβαση, ενημέρωση, επεξεργασία, διόρθωση, φορητότητα) και ευρύτερα μπορείτε ζητήματα ιδιωτικότητας ιδιωτικότητας να επικοινωνήσετε με τον κ κ. Αλέξανδρο Νούσια, Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων (anousias@iit.demokritos.gr).

Πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε

 1. Σκοπός της Έρευνας:
  1. Να προσδιορίσει, αποτυπώσει και μελετήσει τις αξίες του του ευρωπαϊκού πολιτισμού (όπως ενδεικτικά ελευθερία ελευθερία, δημοκρατία, ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ανθρώπινα δικαιώματα δικαιώματα κτλ) όπως διαμορφώθηκαν διαμορφώθηκαν μέσα στο την χρόνο από την Αρχαία Ελλάδα και σήμερα.
  2. Να διερευνήσει τον τον τρόπο με τον οποίο οι αξίες αυτές αναδεικνύονται και επικοινωνούνται επικοινωνούνται μέσα από διαφορετικά κείμενα (αρχαίο δράμα δράμα, τραγωδία-κωμωδία, αλλά και και άλλου είδους έργα, όπως, παραμύθια, αιώνα, επιστημονικά κείμενα 17ου 17ου αιώνα).
  3. Να αναδείξει αναδείξει τον τον τρόπο με τον οποίο οι αξίες αυτές προσλαμβάνονται από το θεατή θεατή μίας παράστασης εποχή ή σύγχρονη στη σύγχρονη σύγχρονη εποχή εποχή.
  4. Να ανιχνεύσει, προσδιορίσει και και μελετήσει πώς οι αξίες αυτές γίνονται αντιληπτές αντιληπτές από εξειδικευμένο εξειδικευμένο αλλά αλλά και ευρύ κοινό μέσα από σχετικά όπως προγράμματα όπως και το παρόν.
  5. Να δημιουργήσει ένα σχετικό σκοπό αποθετήριο δεδομένων που θα θα διαθέσει ανοιχτό ανοιχτό στην ερευνητική κοινότητα προς το σκοπό περαιτέρω έρευνας.
 2. Περιγραφή Ερευνητικής Δραστηριότητας: Έρευνα κοινού, εξειδικευμένου και και μη, με θέμα τις αξίες τις Θεάτρου Αρχαίου Αρχαίου Ελληνικού Ελληνικού Ελληνικού και πρόσληψής ειδικό αντικείμενο τον τον τρόπο πρόσληψής τους δια της παράστασης παράστασης. Η έρευνα απευθύνεται στις εξής Σκηνοθέτες κατηγορίες: α) Σκηνοθέτες, β) Καλλιτεχνικοί συντελεστές (Ηθοποιοί - Σκηνογράφοι - Ενδυματολόγοι κτλ.), γ) Μεταφραστές, δ) Θεατρικοί Κριτικοί, ε) Διαμορφωτές Πολιτικής Πολιτικής, στ) Θεατές, και η επιλογή γίνεται με δημογραφικά (ποιοτικά/γυναίκες, Έλληνες/ξένοι) και ποιοτικά (Έλληνες/καταξιωμένοι) κριτήρια. Ειδικότερα:
  • Θα σας αποσταλεί αποσταλεί σχετικό σχετικό ερωτηματολόγιο το οποίο οποίο καλείστε να απαντήσετε.
  • Στη συνέχεια, θα επιλεγούν οποίοι κάποιοι συμμετέχοντες κατηγορία ανά κατηγορία, οι οποίοι οποίοι κληθούν κληθούν να συνέντευξη.
  • Οι συμμετέχοντες ερωτηματολόγια υποβάλλουν τα ερωτηματολόγια επώνυμα αποκλειστικά το και μόνο προς το σκοπό περαιτέρω επικοινωνίας επικοινωνίας για την ολοκλήρωση της έρευνας έρευνας. Καμία άλλη επεξεργασία σκοπό προσωπικών δεδομένων δε κανέναν θα λάβει χώρα χώρα στα πλαίσια του παρόντος άλλο για κανέναν άλλο σκοπό.
  • Η επεξεργασία των των ερωτηματολογίων θα είναι αποκλειστικά για επιστημονική χρήση στα πλαίσια της έρευνας.
 3. Τι δεδομένα/πληροφορίες καλείστε να δώσετε δώσετε;
  • Προσωπικά δεδομένα: Με τη σας συμμετοχή σας στην έρευνα θα σας ζητηθούν εξής τα εξής προσωπικά προσωπικά δεδομένα α) Ονοματεπώνυμο, β) email, γ) ιδιότητα (πχ σκηνοθέτης).
  • Δεδομένα εικόνας: Με τη σας συμμετοχή πιθανό στην έρευνα είναι βιντεοσκοπημένη εφόσον επιλεγείτε, να συμμετάσχετε οπότε σε συνέντευξη, και και θα παραχωρήσετε παραχωρήσετε δεδομένα εικόνας και ήχου.
  • Απαντήσεις/σχολιασμός σε ερευνητικό υλικό σε επώνυμη επώνυμη ή σε ανωνυμοποιημένη μορφή: Με τη συμμετοχή σας σας στην έρευνα θα σας ζητηθεί το να απαντήσετε σε περιεχόμενο που σχετίζεται με το αντικείμενο της έρευνας έρευνας.
 4. Ποιος είναι ο σκοπός σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων σας σας;
  • Προσωπικά δεδομένα: Η ερευνητική ομάδα συλλέγει και αποκλειστικά και μόνο όσα προσωπικά λόγους μου δεδομένα απαιτούνται για λόγους επικοινωνίας επικοινωνίας.
  • Δεδομένα εικόνας: Για ανάπτυξη σχετικού ενημερωτικού/προωθητικού φωτογραφικού οπτικοακουστικού/και οπτικοακουστικού υλικού.
  • Απαντήσεις/σχολιασμός σε ερευνητικό υλικό σε επώνυμη επώνυμη ή σε ανωνυμοποιημένη μορφή: Για να προαχθούν οι κεντρικοί σκοποί της έρευνας, όπως όπως αυτοί περιγράφονται ανωτέρω.
 5. Εθελοντική Συμμετοχή: Η συμμετοχή σας είναι εθελοντική και μπορείτε να να αποχωρήσετε από την την έρευνα ανά πάσα στιγμή.
 6. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας σας σχετικά με:
  • Τη συμμετοχή σας Μπορείτε; τη να ανακαλέσετε σας συμμετοχή στιγμή για ανά πάσα και για οποιοδήποτε λόγο.
  • Την επεξεργασία των προσωπικών των σας δεδομένων; Μπορείτε να ανακαλέσετε ανακαλέσετε συγκατάθεση σχετικά σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών προσωπικών προσωπικών δεδομένων ανά πάσα και και τη σας οποιοδήποτε λόγο.
  • Δεδομένα εικόνας; Δηλώνετε ότι κατανοείτε πως σε περίπτωση που επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας παραχθεί σχετικά εικόνας με την επεξεργασία σχετικό δεδομένων εικόνας μου στο σχετικό υλικό των θα θα δείτε (δείτε παρ 4, σημείο 2), είναι πιθανό αυτό αυτό να μην είναι τεχνικά εφικτό.
  • Απαντήσεις/σχολιασμός σε ερευνητικό υλικό σε επώνυμη ή ανωνυμοποιημένη μορφή; Δηλώνετε ότι κατανοείτε πως σε περίπτωση που επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας απαντήσεων σχετικά σχετικά με την επεξεργασία επεξεργασία των, σχολίων μου (δείτε παρ παρ. 4, σημείο 3), είναι πιθανό αυτό αυτό να μην είναι τεχνικά εφικτό.
 7. Υπάρχουν κίνδυνοι από τη συμμετοχή σας στην έρευνα; Συμμετέχοντας στην έρευνα είναι είναι πιθανό να αποκαλύψετε αντιλήψεις, πεποιθήσεις, απόψεις, προτιμήσεις.
 8. Έχετε να κερδίσετε κάτι από τη συμμετοχή σας για; Δεν υπάρχουν υπάρχουν υπάρχουν ανταποδοτικά οφέλη οφέλη τους συμμετέχοντες συμμετέχοντες. Ωστόσο με συνδράμετε τη συμμετοχή σας για σημασία ουσιαστικά στη διεξαγωγή διεξαγωγή της εν λόγω έρευνας, στην ανάπτυξη ανάπτυξη σχετικού περιεχομένου και και τη τη σημασία σημασία αξιών αξιών στο χώρο και στο χρόνο.
 9. Τρίτα Μέρη: Οι απαντήσεις/σχόλια που θα θα δώσετε μέσω των ερωτηματολογίων στη διατεθούν στη ψηφιακή ψηφιακή πλατφόρμα του VAST.
 10. Χρόνος Διατήρησης:
  • Προσωπικά δεδομένα: Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρηθούν στο αρχείο που που δημιουργηθεί στα πλαίσια της έρευνας στο Εργαστήριο Τέχνης & Λόγου του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για (ΕΚΠΑ) για διάστημα τριών δε ετών και δε δε είναι διαθέσιμα σε θα τρίτους.
  • Δεδομένα εικόνας: Τα δεδομένα της εικόνας σας θα είναι είναι ελευθέρως διαθέσιμα μέσα από το σχετικό προωθητικό/εκπαιδευτικό περιεχόμενο, όπως το αυτό το περιεχόμενο διατεθεί μέσα μέσα από το το κανάλι του ΕΚΕΦΕ-Δ στο YouTube, από λογαριασμούς κοινωνικών δικτύων, το ψηφιακό ψηφιακό αποθετήριο αποθετήριο του VAST, καθώς και με πρόσφορο πρόσφορο μέσο στο διηνεκές.
  • Απαντήσεις/σχολιασμός σε ερευνητικό υλικό σε επώνυμη ή ανωνυμοποιημένη μορφή: Τα δεδομένα που αφορούν τις απαντήσεις/σχολιασμό σε ερευνητικό υλικό θα είναι ελευθέρως διαθέσιμα μέσα διηνεκές από το ψηφιακό αποθετήριο αποθετήριο του VAST, καθώς και και οποιοδήποτε άλλο με πρόσφορο μέσο στο διηνεκές.

Έχοντας ερωτηθεί να συμμετέχω συμμετέχω στην ερευνητική δραστηριότητα που θα διεξαχθεί διεξαχθεί κατά τα έτη 2022 και 2023, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου 'VAST' και αφού ενημερώθηκα σχετικά σχετικά με τον στόχο της έρευνας έρευνας,

Με το παρόν δηλών ότι: